تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز
تحقیق جذب سرمایه خارجی در ایران
تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران
جزوه حقوق تجارت
جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت در اجتماع
تحقیق جهانی شدن اقتصاد
تحقیق بررسی قاتونمندی بازارهاي مالي
تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ايران
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
حسابداری پیمانهای بلند مدت استاندارد شماره 9