👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ايران

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، چشم‌انداز اقتصاد ايران  بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سه مسئله حياتي براي آينده ايران1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند. به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقري ...
تحقیق حسابداری مدیریتی پاورپوینت انگيزش در مديريت پاورپوینت درباره نگاهي به موثرترين بخشنامه ها وآئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه پاورپوینت با موضوع كشور استراليا پاورپوینت با موضوع مهندسی ورزش